Lean Six Sigma Masterclass Event (2024)

Introductie

Programma

The Lean Six Sigma Company organiseert een eendaags event waar je kennis kunt opdoen over Continuous Improvement, connecties kunt leggen met professionals in het vakgebied en je best practices hoort van diverse organisaties.

Kies uit verschillende Masterclasses en bepaal welke kennis jij wil opdoen. Bekijk het overzicht hier naast en verdiep je in de verschillende onderwerpen en sprekers.

Aanmelden

09:00 uur | Inloop

Je bent welkom in het Fletcher Hotel te Nieuwegein vanaf 9:00. Ontvang een koffie of thee naar keuze en word welkom geheten door onze gastspreker.

Optie 1: Voordelen van Lean Six Sigma

Katja Roters, Master Black Belt en trainer, neemt je mee in de wereld van Lean Six Sigma. Ontdek wat de voordelen zijn, krijg inzicht in de belangrijkste technieken en bepaal of Lean Six Sigma iets voor jou is. Deze Masterclass is niet enkel een presentatie, maar zit vol met praktijkvoorbeelden en simulaties.

Optie 2: Van strategie naar verbeterprojecten

Bij het kiezen van een Lean Six Sigma project is het belangrijk om een project te kiezen dat bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Maar hoe doe je dit? En welke stappen moeten er worden gezet?

11:15 uur | Ronde 2 Masterclasses

Optie 1: Van theorie naar resultaat

In deze Masterclass, verzorgd door Plantmanager Stijn Janssen, ontdek je hoe je theorie en praktijk op een naadloze manier kunt integreren om optimale resultaten te behalen. Theorie biedt ons de nodige fundamenten, terwijl praktische toepassing ons in staat stelt om die fundamenten effectief te benutten voor tastbaar succes in de praktijk.

Optie 2: Hoe creëer je draagvlak voor CI?

Het is niet altijd eenvoudig om je organisatie enthousiast te maken voor jouw plannen voor verbeterprojecten. In deze Masterclass, verzorgd door Cindy Weisscher en Willem Pothoven, leer je diverse strategieën om deze uitdaging aan te gaan. Je ontvangt waardevolle tips en inzichten over de meest effectieve aanpak om je organisatie te betrekken en samen te werken aan het realiseren van continue verbetering.

12:00 uur | Lunch

De lunchtijd tijdens ons Lean Six Sigma Masterclass Event is niet alleen een moment om te genieten van heerlijk eten, maar ook een waardevolle gelegenheid om informeel te netwerken. Terwijl je geniet van een smakelijke maaltijd, heb je de kans om te praten met mede-professionals, ideeën uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.

13:00 | Ronde 3 Masterclasses

Optie 1: Hoe ziet een CI organisatie eruit?

Floris van der Hulst, werkzaam bij BioMar en voormalig Global Continuous Improvement Manager bij Heineken, deelt zijn inzichten over het opbouwen van een programma en een organisatiestructuur die de hele organisatie betrekt bij het streven naar Continuous Improvement. Zijn ervaring en expertise in het leiden van wereldwijde verbeteringsinitiatieven bieden waardevolle inzichten in hoe bedrijven kunnen profiteren van een cultuur van continue groei en ontwikkeling.

Optie 2: Rol van het management

Marleen Geuzebroek, werkzaam bij energiebedrijf RWE, deelt waardevolle inzichten over de cruciale rol die het management speelt in het succes van Continuous Improvement. Haar ervaringen en expertise bieden een inspirerende kijk op hoe effectief leiderschap de drijvende kracht kan zijn achter blijvende verbeteringen binnen een organisatie. Ontdek hoe het juiste management de sleutel kan zijn tot een succesvolle reis naar voortdurende groei en verbetering.

14:30 uur | Ronde 4 Masterclasses

Optie 1: De successen van Lean Six Sigma

Rene Smeets en Dennis Ploegmakers delen hun indrukwekkende verhaal over hun Lean Six Sigma programma. Met hun bedrijf, LeasePlan, hebben ze 22 miljoen euro bespaard.

In deze Masterclass ontdek je hoe deze krachtige methodologieën hebben bijgedragen aan meetbare verbeteringen en blijvende prestatiegroei door middel van een boeiende casus. Een inspirerend verhaal over efficiëntie, kwaliteit en continue vooruitgang wordt met je gedeeld.

Optie 2: Hoe implementeer je Lean Six Sigma?

De focus tijdens deze Masterclass ligt op het verhaal van het succesvol implementeren van Lean Six Sigma binnen jouw organisatie. De sprekers, Jan Maas en Margret Vasconellos, zullen belangrijke onderwerpen aanroeren. Waaronder het creëren van draagvlak, het bepalen van de juiste richting en het meten van successen en effectiviteit. Leer hoe je deze krachtige methodologie effectief kunt integreren en ontdek de geheimen achter het realiseren van meetbare verbeteringen.

15:45 | Geslaagde Praktijkprojecten

Succesverhalen worden gedeeld door recent behaalde resultaten. Tevens worden de succesvolle alumni door ons in het zonnetje gezet.

16:15 uur | Netwerken

Na een dag vol inspiratie is er aan het einde van de dag tijd om te ontspannen tijdens een gezellige borrel. Dit biedt de perfecte gelegenheid om alles rustig te laten bezinken en waardevolle gesprekken te voeren met collega-vakgenoten. Laat de dag op een informele en verbindende manier afsluiten, terwijl je ervaringen deelt en nieuwe inzichten opdoet.

Lean Six Sigma Masterclass Event (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6748

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.